Coimriú

Is mise Éilis Uí Mhuirneáin, mac léinn de chuid Ollscoil na hÉireann Gaillimh. Thug mé faoi thráchtas MA i Léann an Aistriúcháin i mbliana ar ábhar Líonra Séimeantach na Gaeilge. Chruthaigh mé an blag seo chun eolas a scaipeadh faoi agus chun cumarsáid a spreagadh idir dhaoine a mbeadh suim acu i bhfoclóir mór aonteangach Gaeilge a bheith ar fáil.

Is é príomhaidhm thionscadal Líonra Séimeantach na Gaeilge teasáras agus foclóir mór Gaeilge-Gaeilge a chur ar fáil ar líne. Tá LSG bunaithe ar bhunachar sonraí léacsach atá inléite ag meaisín agus atá múnlaithe cosúil leis an líonra séimeantach Béarla Princeton Wordnet. Tapaíodh an deis sa tráchtas seo taighde a dhéanamh ar an líonra agus a bheith mar aistritheoir foirne ar thionscadal LSG faoi stiúir Kevin Scannell, Ollscoil St. Louis, SAM. Déantar tráchtaireacht anótáilte ar an aistriúchán a rinneadh don tionscadal agus ar an stíl aistriúcháin faoi leith a bhaineann le réimse na foclóireachta.

Gné eile den tráchtas seo ab ea smaointe agus tuairimí a lorg ó dhaoine a bhíonn ag scríobh trí mheán na Gaeilge maidir leis na hacmhainní teanga atá ar fáil dóibh. Rinneadh taighde cáilíochtúil agus cainníochtúil air sin ag baint úsáid as uirlisí taighde éagsúla – agallamh aonair, grúpa fócais agus suirbhé ar líne. Fiosraíodh mar hipitéis an taighde go bhfuil bearna i measc na n-áiseanna foclóireachta atá ar fáil do lucht scríofa na Gaeilge faoi láthair, ar féidir le Líonra Séimeantach na Gaeilge a líonadh. Rinneadh iarracht ar an éileamh a d’fhéadfadh a bheith ann d’fhoclóir lánGhaeilge a mheas. Rinneadh anailís ar an éileamh sin le fáil amach cén tábhacht, nó easpa tábhachta, atá luaite le foclóir lánGhaeilge a bheith ann. Léiríodh anailís ar thorthaí an taighde agus cuireadh in iúl aon tátal ar bhain an taighdeoir as.

Nóta Buíochas
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine a ghlac páirt sa ghrúpa fócais agus sa suirbhé ar líne. Is mór agam an cabhair a thug sibh dom chun an taighde seo a thabhairt chun críche.

Gabhaim buíochas ó chroí freisin le mo stiúrthóirí Rose Ní Dhubhda agus Cassie Ní Chathasaigh, as an gcomhairle agus na moltaí a thug sí dom ó thús an taighde.

Táim buíoch go háirithe de Dr. Kevin Scannell in Ollscoil St. Louis, Missouri, Stáit Aontaithe Mheiriceá, as an deis a thug sé dom obair ar thionscadal Líonra Séimeantach na Gaeilge agus as an suim a thaispeáin sé i mo chuid taighde.

Go raibh maith agaibh uilig!

Éilis Uí Mhuirneáin

Advertisements